Hem / Forskning / Avslutade projekt / Familjeföretagandet, ä...

Familjeföretagandet, ägarbeskattning och den ekonomiska utvecklingen Familjeföretagandet, ägarbeskattning och den ekonomiska utvecklingen

Ratio har, i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping (IHHJ), avslutat forskningsprojektet ” Familjeföretagandet, ägarbeskattning och den ekonomiska utvecklingen”, som erhållit generöst stöd från Sparbanksstiftelsen Alfa och Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFeo) under hela sin verksamhetsperiod 2006-03-01 – 2009-02-28.

Ett omfattande arbete har lagts ned på att identifiera och sammanställa för projektet relevant statistik. Detta har skett i nära samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB) och resulterat i en internationellt sett unik databas, vilken inte bara varit värdefull för slutförandet av detta projekt, utan vilken också kan ligga till grund för fortsatt forskning. Totalt har inom ramen för projektet elva uppsatser publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller böcker, en bok har givits ut på ett internationellt vetenskapligt förlag och sex artiklar är inskickade till vetenskapliga tidskrifter för att granskas för en eventuell publicering; se publikationer för en sammanställning och ytterligare information. Det vetenskapliga utbytet är påfallande högt för ett projekt av denna omfattning.

Stor vikt har även lagts vid att göra resultaten tillgängliga och sprida dem till allmänheten, beslutsfattare och opinionsbildare, den så kallade tredje uppgiften. Projektets deltagare har därför skrivit debattartiklar, deltagit i icke-vetenskapliga konferenser och seminarier, gett radiointervjuer och intervjuer till dagspress.

 

Forskningsresultat»

Publikationer»

Vetenskapliga konferenser»

Doktorander»

 

Projektet har varit framgångsrikt och mer än väl uppnått vad som förväntas vad gäller uppfyllande av syfte och publikationer. Speciellt kan påpekas att antalet vetenskapliga publikationer vida överstiger vad som är brukligt i denna typ av projekt. Det är speciellt glädjande att det gått så bra för doktoranderna och att projektet bidragit till att ytterligare stimulera intresset för forskning kring familjeföretagandet genom att de två assistenterna blivit intresserade av forskarstudier med denna inriktning. Resultaten har också rönt stort intresse bland såväl forskare som bland allmänhet, opinionsbildare och beslutsfattare. Projektet visar att potentialen för fortsatt forskning med denna inriktning är stor.