Hem / Forskning / Ekonomisk-politiska re... / Ekonomisk-politiskt lä...

DatabaserDatabaser

Inom projektet har tre unika databaser över institutionell och politisk förändring tagits fram.

Budgetpropositioner i Sverige

Fil Stud Dennis Josefsson har byggt upp en databas över samtliga enskilda förslag och förändringsposter framlagda i svenska budgetpropositioner 1983-2006. Databasen gör det möjligt att närmare analysera en rad frågor rörande den svenska reformprocessen under 1980- och 1990-talen, bland annat kompensatoriskt beteende under ekonomiska åtstramningar.

 

Myndighetsnedläggningar i Sverige

Fil Stud Anders Gustafsson och fil stud Johan Folin har byggt upp en databas över samtliga myndighetsnedläggningar samt samtliga förslag till myndighetsnedläggningar som framlagts i propositioner och offentliga utredningar i Sverige under perioden 1987-2008. Databasen gör det möjligt att för första gången systematiskt pröva en rad antaganden om organisatorisk tröghet, byråkratisk politik och kompensatoriskt beteende vid myndighetsnedläggningar och omstrukturering av offentliga organisationer.

 

Reformer och reformbehov inom OECD

Fil Dr Margareta Dackehag knöts till projektet för att analysera och kvantifiera OECDs policyrekommendationer i publikationen OECD Economic Surveys. Databasen bygger på de råd OECD ger till sina medlemsländer, och kvantifiering har skett genom att stort reformbehov kodats som en tvåa, visst reformbehov kodatd som en etta och inget eller marginellt reformbehov kodats som en tvåa. Kodningar har skett för publikationer runt 1985, 1995 och 2005. I databasen klassas dessutom reformbehovet i olika dimensioner. Databasen är både kvantitativ och kvalitativ, såtillvida att den inte bara innehåller de numeriska värdena för reformbehoven, utan även de formuleringar OECD använt när de gett råd till sina medlemsländer.