Hem / Forskning / Lönebildning för utvec...

Lönebildning för utvecklingskraftLönebildning för utvecklingskraft

Syftet med projektet är att empiriskt undersöka hur olika former för lönebildning och förhandlingssystem påverkar näringslivets utvecklingskraft och då framförallt möjligheten att få nya företag att växa.

Problemställningarna är följande:

  1. Hur ser lönebildningen och förhandlingssystem ut idag i olika branscher och företag?
  2. Vilka konsekvenser har denna för företagens utvecklingskraft, dvs. deras produktivitet, tillväxt och lönsamhet?
  3. Vilken typ eller vilka typer av lönebildning och förhandlingssystem är mest ändamålsenliga?
  4. Finns det fungerande exempel från andra länder?
  5. Hur behöver lagstiftning, förhandlingssystem och andra villkor ändras?

Dessutom är ambitionen att projektet ska bidrar till en bred diskussion och kunskapsspridning om lönebildningens förutsättningar och konsekvenser.

Den övergripande hypotesen, baserad på aktuell forskning, är att lokal, företagsnära lönebildning har positiva effekter för näringslivets utvecklingskraft.

Dessa effekter på företagens produktivitet, tillväxt och lönsamhet förväntas gå via större flexibilitet, ökade experimentmöjligheter och större incitament för arbetstagarna att göra goda arbetsinsatser. Även arbetstagarna kan förväntas gynnas i form av högre löner.

Samtidigt vet vi för lite om hur detta samband egentligen ser ut. Forskningen om lokal lönebildning är ytterst begränsad på svenska förhållanden.

Stämmer hypotesen för alla typer av företag och alla arbetstagare oavsett exempelvis storlek, bransch och sektor? Och under vilka förutsättningar gäller att lokal lönebildning ger dessa positiva effekter?

Utifrån den forskning som finns på området kan ett antal förutsättningar identifieras:

  • att det finns ett tillräckligt löneutrymme som parterna på lokal nivå förfogar över
  • att det finns en tydlig koppling mellan lönesättningen och företagens verksamhetsmål
  • att lönespridningen är tillräcklig för att möjliggöra löneskillnader mellan arbetstagares bidrag till verksamhetsmålen
  • att lönesättande chefer har tillräcklig kompetens
  • att det råder ett gott lokalt samarbetsklimat mellan parterna

I annat fall kan kostnaderna av lokal och företagsnära lönebildning, i form av högre förhandlings- och transaktionskostnader, förväntas ta överhanden.

Även dessa delhypoteser kommer att studeras i projektet. Vi förväntar oss även att ytterligare hypoteser kommer att genereras inom ramen för projektets empiriska undersökningar.

»Delprojekt

»Projektets uppbyggnad

Projektet kommer att pågå mellan 2010 och 2013 och avrapporteras genom såväl artiklar i vetenskapliga tidskrifter och publicering i antologier och andra tidskrifter för att nå en bred publik.

Kontaktpersoner är Henrik Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare, och Nils Karlson, docent och VD Ratio.