Hem / Forskning / Lönebildning för utvec... / Projektets uppbyggnad

Projektets uppbyggnadProjektets uppbyggnad

Tidsplan

Tidsplan tre år: 2011 – 2013. Projektet slutrapporteras under 2014 genom en kommande bok hos Studentlitteratur.

Våren 2011 ägde en startkonferens rum där bland annat projektets frågeställningar och hypoteser lanserades. Då publicerades även antologin ”Lönebildning för utvecklingskraft”, med totalt 12 medverkande forskare, hos Norstedts.

Samtidigt startades en öppen seminarieserie dit arbetsmarknadens parter, forskare m fl. bjuds in. Seminarieserien löper under projektets gång ungefär varannan månad.

De större delprojekten I – IV genomförs systematiskt från våren 2011 och under de kommande två åren. Delresultat avrapporteras kontinuerligt i rapporter, Working Papers och debattartiklar.

Hösten 2011 arrangerades, i samarbete med IW Köln som har en betydande forskargrupp inom detta område, en större konferens där utvecklingen i Tyskland uppmärksammades.

Projektet avslutas med en större konferens 2014, i samband med detta kommer även en slutrapport publiceras. Publicering av vetenskapliga artiklar fortgår även kommande år.

 

Personal och kvalitetssäkring

Ett par forskare finns på heltid vid Ratio för att genomföra projektet. Till projektet har även knutits ett antal ”nätverksforskare” vid universitet och högskolor, vilka ges kortare uppdrag.

Projektet avser att ha ett nära samspel med Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer i syfte att säkra projektets relevans och kvalitet. Detta samarbete speglas dels i hjälpen att kontakta enskilda företag och företagare, dels i att de tillhandahåller statistik kring löner och löneformer. Ytterligare stöd och statistiskt underlag har erhållits från Medlingsinstitutet.

Projektets styrgrupp består av representanter från medverkande arbetsgivarförbund. Därutöver finns en referensgrupp bestående av seniora forskare i ämnen som nationalekonomi, företagsekonomi, ekonomisk historia, statsvetenskap och sociologi. Referensgruppen har etablerats för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i projektet och består av följande forskare:

Eric Giertz, Lena Granqvist, Anders Kjellberg, Christer Lundh, Elizabeth Neu Morén, Håkan Regnér och Eskil Wadensjö.

Resultatens kvalitet säkras även genom internationell publicering, konferensdeltagande, öppen granskning mm. Dessa metoder avser vidare att bidra till kunskapsspridningen.