Hem / Forskning / Snabbväxande företag o...

Snabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingenSnabbväxande företag och den ekonomiska utvecklingen

Projektets syfte är att öka kunskapen om de snabbväxande företagens betydelse för den ekonomiska utvecklingen, få en ökad förståelse för vad som förklarar förekomsten av snabbväxande företag och bygga upp forskningskompetens om snabbväxande företag.

Senare tids empiriska forskning tyder på att en liten andel av det totala antalet företag - kanske så lite som någon procent av den totala företagsstocken - har en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Resultaten baseras emellertid på ett fåtal studier, endast ett tjugotal. Det lilla antalet studier kan förklaras av bristen på data samt på de kostnader som är förknippade med att genomföra denna typ av studier. Studierna förutsätter att det finns detaljerad information om enskilda företag och att deras utveckling kan följas över tiden. Denna typ av data existerar inte i många länder. Till detta kan tilläggas att forskningsfältet är relativt ungt, vilket gör att det är relativt få forskare som verkar inom området. Dessutom saknas i princip helt den regionala dimensionen i tidigare studier.

I detta projekt använder vi oss databaser både på företagsnivå- branschnivå- och regional nivå. Vi söker undersöka kopplingen mellan dessa nivåer, t.ex. genom att undersöka i vilka branscher och regioner som snabbväxande företag oftare uppkommer, eller i sin tur hur antalet snabbväxande påverkar tillväxten i branscher och regioner.

Kontaktpersoner: Docent Karl Wennberg, doktorand Niklas Elert, doktorand Daniel Halvarsson, samt projektforskare Sven-Olov Daunfeldt och Dan Johansson.